Politică de confidențialitate

Înainte de a utiliza www.civicpress.ro, vă recomandăm să citiți cu atenție această politică pentru a înțelege cum vă sunt prelucrate datele cu caracter personal

Ce sunt datele cu caracter personal?
Date cu caracter personal reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoană vizată”). Acestea ar putea include și date informatice, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră, precum și modulele cookie asociate paginii noastre de internet – pentru acestea vă rugăm să accesați linkul “Politica de cookie-uri“.

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?
“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Va informam ca nu facem prelucrari automate a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal – GDPR
Potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – GDPR –„Administratorul” va prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile declarate, datele personale furnizate de utilizatori pe site-ul www.civicpress.ro (denumit în continuare „Site-ul”).
„Administratorul” prelucrează o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor (fie că sunt sau nu înregistrați) atunci când utilizează Site-ul și/sau orice serviciu oferit de www.civicpress.ro (spre exemplu când cumpărați un abonament sau participați la concursurile și/sau campaniile noastre).
Aceasta politică de confidențialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legatură cu aceste prelucrări, precum și modul în care vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

Administratorul
„Administratorul” utilizează terți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și/sau contractuale ale site-ului (servicii de contabilitate pentru înregistrarea în contabilitate a facturilor către utilizatori, servicii de curierat etc). În furnizarea serviciilor, datele cu caracter personal ale utilizatorului, acolo unde este cazul, vor fi prelucrate de către furnizorul de servicii în numele „Administratorului”.
„Administratorul” se va asigura ca terții prestatori pot oferi suficiente garanții cu privire la securitatea datelor personale ale utilizatorului și că se conformează standardelor de protecție a datelor.

Datele personale prelucrate
Datele personale ce urmează a fi prelucrate sunt cele furnizate de către utilizator la înregistrarea acestuia pe Site ca utilizator, respectiv nume și prenume, domiciliu, email, nr. de telefon.
În cazul înregistrărilor primite de la persoane juridice, instituții și orice alte entități se vor prelucra datele reprezentanților persoane fizice ale entităților respective, respectiv nume și prenume, funcție, email, nr. de telefon.
Utilizatorul nu are obligația de a furniza aceste date. Refuzul furnizării datelor solicitate pe Site duce la imposibilitatea de înregistrare ca utilizator pe Site.
„Administratorul” nu prelucrează date despre utilizator colectate din alte surse.

Scopul și temeiul juridic al prelucrării
Prelucrarea datelor se face în scopul furnizării serviciilor.

Destinatarii/categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
Persoanele care vor avea acces la datele furnizate de utilizatori sunt angajații, administratorii și asociații „Administratorului”, precum și, după caz, furnizorii de servicii ai „Administratorului” (servicii contabile, servicii de curierat, servicii poștale). Accesul la aceste date va fi acordat numai în măsura și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și/sau contractuale ale „Administratorului”.

Durata de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi procesate pentru perioada prevăzută de lege cu privire la păstrarea documentelor contabile justificative, respectiv pentru o perioadă de 10 ani.

Protejarea datelor cu caracter personal
„Administratorul” aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării sau accesului neautorizat, precum și împotriva prelucrării ilegale sau neautorizate.

Drepturile persoanelor potrivit legislației aplicabile privind protecția datelor
Conform Legii nr. 667/2001 si GDPR, utilizatorul are următoarele drepturi:
(a) dreptul de acces la date
Utilizatorul are dreptul de a obține de la „Administrator” o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, are acces la datele respective.
(b) dreptul de rectificare
Utilizatorul are dreptul de a obține de la „Administrator” rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl privesc.
(c) dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Utilizatorul are dreptul de a obține din partea „Administratorului” ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc. „Administratorul” are obligația de a șterge datele cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
dacă e cazul, utilizatorul își retrage consimțământul cu privire la prelucrare și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
utilizatorul se opune prelucrării în temeiul lit. (f) alin. 1 de mai jos și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau utilizatorul se opune prelucrării în temeiul lit. (f) alin. 2 de mai jos;
datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine „Administratorului” în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern.
(d) dreptul la restricționarea prelucrării
Utilizatorul are dreptul de a obține din partea „Administratorului” restricționarea prelucrării dacă este aplicabil unul din următoarele cazuri:
– utilizatorul contesta exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite „Administratorului” să verifice exactitatea datelor;
– prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
– „Administratorul” nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
– utilizatorul s-a opus prelucrării în conformitate cu lit. (f) alin. 1 de mai jos, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale – „Administratorului” prevalează asupra celor ale utilizatorului.
(e) dreptul la portabilitatea datelor
Utilizatorul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat „Administratorului”, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea „Administratorului”.
(f) dreptul la opoziție
Utilizatorul are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. „Administratorul” nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorului sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Utilizatorul are dreptul să se opună în orice moment prelucrării în scop de marketing direct a datelor cu caracter personal care îl privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
(g) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
Utilizatorul are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care îl privesc sau îl afectează în mod similar într-o masură semnificativă, cu excepția cazului în care utilizatorul consimte în mod explicit.
(h) dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere în legatură cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal
Datele de contact ale autorității române de supraveghere sunt:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, 010336, Bucuresti
Tel.: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Email: anspdcp@dataprotection.ro

Pentru orice informații suplimentare referitoare la drepturile sale în legătură cu datele cu caracter personal, utilizatorul poate să contacteze „Administratorul” la următoarea adresă de email: contact@civicpress.ro. La aceeași adresă utilizatorul se poate adresa, împreună cu o descriere detaliată, pentru orice problemă cu privire la procesarea datelor sale personale.

Locul prelucrării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt stocate și prelucrate pe teritoriul României.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal
„Administratorul” va respecta confidențialitatea datelor furnizate de utilizatori și nu va furniza aceste date terțelor persoane, cu excepția persoanelor către care furnizarea datelor este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și/sau contractuale ale „Administratorului”, sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim. Datele personale ale utilizatorilor vor putea fi transmise autorităților în conformitate cu prevederile legale.

Recomandate
Înainte de a utiliza www.civicpress.ro, vă recomandăm să citiți cu…